Tamamlanan Projeler
Fakülte :
SiraNo projeNo YurutucuUnvanAd tur baslik fakulte kabulButceDonem
181 FEFYL/2012-0008 Bayram TALİ Zn1-XTMXO (TM=Transition Metal) BİLEŞİKLERİNİN YAPISAL VE MANYETİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI 100409 REKTÖRLÜK / GENEL SEKRETERLİK
182 FEFYL/2011-0009 Metin KOPAR İspanyol Gribi?nin Dünya ve Osmanlı Üzerindeki Etkileri 100409 REKTÖRLÜK / GENEL SEKRETERLİK
183 FEFYL/2011-0013 Mustafa COŞKUN Organofosforlu İnsektisit Fenthion?un Galleria mellonella L?nın Antioksidan Savunma Sistemi ve Lipid Peroksidasyonu Üzerine Etkileri 100409 REKTÖRLÜK / GENEL SEKRETERLİK
184 FEFYL/2011-0016 Kürşat ÇELİK 282 Numaralı Hısn-ı Mansur (Adıyaman) Şer?iyye Sicili (H. 1315-1316/ M. 1898-1899) 100409 REKTÖRLÜK / GENEL SEKRETERLİK
185 FEFYL/2011-0018 Eyyüp RENCÜZOĞULLARI Aflatoksin B1 ile İndüklenmiş Mikronükleus Oluşumuna p53 Arg72Pro Polimorfizminin Etkileri 100409 REKTÖRLÜK / GENEL SEKRETERLİK
186 FEFYL/2011-0019 Cumhur KIRILMIŞ Benzofuran Türevli 1,3-Tiyazol -2(3H)-Tiyon ve Ditiyokarbamat Esterlerinin Sentezi 100409 REKTÖRLÜK / GENEL SEKRETERLİK
187 FEFLAP/2012-0002 Adnan KURT Poli(metil metakrilat) Kil Nanokompozitlerin Hazırlanması ve Bazı Fiziksel Özelliklerinin Araştırılması 100409 REKTÖRLÜK / GENEL SEKRETERLİK
188 FEFYL/2009-0011 Murat KOCA Kumarin Halkası İçeren Metakrilat Monomerlerinin Sentezi 100409 REKTÖRLÜK / GENEL SEKRETERLİK
189 FEFYL/2009-0012 Ceyran VELİYEV Pr2Se3-TI2Se Üçlü Sisteminde Karşılıklı Kimyasal Etkinin Karakteri, Faz Diyagramının Kurulması 100409 REKTÖRLÜK / GENEL SEKRETERLİK
190 FEFYL/2010-0001 Murat YİĞİT Sübstitüye Benzil Gurubu İçeren Karben Öncüllerinin Sentezi 100409 REKTÖRLÜK / GENEL SEKRETERLİK
191 FEFYL/2010-0002 Cumhur KIRILMIŞ "(Benzofuran-2-İl-) Metil-Ketoksim-0-Metakrilat Monomerinin ve Polimerlerinin Sentezi,Karakterizasyonu" 100409 REKTÖRLÜK / GENEL SEKRETERLİK
192 FEFLAP/2012-0001 Yrd.Doç.Dr. Murat GENÇ N-(4-Bromofenil)-[1,3]-tiyazol-2-il)-(1,4,5,6-Tetrahidropirimidin-2-yl)amin ve N-(1,3-Benztiyazol-2-il)-N-(1,4,5,6-Tetrahidropirimidin-2-il)Amin Sentezi 100314 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / KİMYA BÖLÜMÜ
193 FEFBAP/2013-0005 Nevzat ARTUÇ İttihat ve Terakki'nin İttihad-ı İslam Siyaseti Çerçevesinde İttihatçı-Senusi İlişkileri (1908-1918) 100409 REKTÖRLÜK / GENEL SEKRETERLİK
194 FEFBAP/2013-0003 Gazanfer KAYA KENTLEŞMENİN TOPLUMSAL BOYUTLARI VE DEĞİŞİM DİNAMİKLERİ (ADIYAMAN İL MERKEZİ ÖRNEĞİ) 100409 REKTÖRLÜK / GENEL SEKRETERLİK
195 FEFBAP/2013-0004 Sabahattin EZER Adıyaman İli Protohistorik Dönem I. Etap (Merkez İlçe ve Çevresi) Arkeolojik Yüzey Araştırmaları 100409 REKTÖRLÜK / GENEL SEKRETERLİK
196 FEFBAP/2013-0002 M. Ali ÖZTÜRK Yakın Gruplarda İzomorfizma Teoremleri 100409 REKTÖRLÜK / GENEL SEKRETERLİK
197 FEFBAP/2012-0005 Selcen Yüksel PERKTAŞ Kanonik Parakontakt Konneksiyonlu Para-sasakian Manifoldlar 100409 REKTÖRLÜK / GENEL SEKRETERLİK
198 FEFBAP/2011-0024 E. Rıdvan SIVACI ÇAMGAZİ BARAJI?NIN BENTİK DİATOMLARI VE EKOLOJİK PARAMETRELERİN İNCELENMESİ 100409 REKTÖRLÜK / GENEL SEKRETERLİK
199 FEFBAP/2011-0023 Bahir SELÇUK Nergisi, Kanunu?R-Reşad 100409 REKTÖRLÜK / GENEL SEKRETERLİK
200 FEFBAP/2011-0022 Tamer KAYIŞ Adıyaman İlinde Yaşlı Meşe Ağaçlarındaki Böcek Faunasının Saptanması 100409 REKTÖRLÜK / GENEL SEKRETERLİK